ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az iskolapszichológus által történő adatkezelésről

 1. Bevezető rendelkezések

1.1       Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon

 • Érintettről kezelt adatok köréről és az
 • Érintett jogairól.

1.2       Adatkezelés alapelve, hogy biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok védelme.

1.3 Az Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében

 • gondoskodik az adatok biztonságáról,
 • biztosítja az Érintettek magánszférájának védelmét,
 • védi az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen,
 • megfelelő technikai feltételeket az Adatkezelő biztosítja.
 1. Adatkezelő, Adatfeldolgozó

2.1 Adatkezelő

Az Adatkezelő:
Elnevezése: Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
székhelye: 2220 Vecsés, Petőfi tér 1.
OM száma: 201791
adószáma: 18294475-2- 13
intézményvezető: Sztyehlikné Hegyi Krisztina
honlap: www.petofivecses.hu
e-mail. cím: titkarsag@petofi-vecses.hu
telefon: +3629350440

2.2 Adatfeldolgozó

Iskolapszichológusként:
név: Topál Csenge 
székhelye: 2220 Vecsés, Petőfi tér 1. G-5 szoba
intézmény: Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
e-mail cím: iskolapszichologia.vecses@gmail.com
 1. Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre

 3.1       Az adatkezelés jogalapja:

a.)        kapcsolattartás jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: pszichológiai tanácsadást igénybevevőkkel való kapcsolat folytonosságának biztosítása.

b.)        szerződés teljesítése jogalap: szerződéses partnerek (tanácsadáson résztvevők) adatainak kezelése céljából: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

3.2       Az Érintettről kezelt adatok köre:

 • név
 • születési hely, idő
 • iskolai osztály
 • lakcím
 • szülő neve, telefonszáma, email címe
 • tanácsadásra tekintettel önkéntesen megadott egyéb adatok

3.3       Adatkezelés célja:

 • kapcsolatfelvétel céljából elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel;
 • pszichológiai, szóban létrejövő terápiás szerződésünk teljesítése céljából.

3.4       Adatkezelés időtartama:

 • a beleegyező nyilatkozat aláírásától kezdődően,
 • a tanulói jogviszony fennállása alatt,
 • a tanulói jogviszony megszűnését követően, törvényes kötelezettségekkel összhangban tárolja.
 1. Az Érintett jogai:

4.1       A róla kezelt adatok körét megismerni.

4.2       Tájékoztatást kapni:

 • az adatkezelés céljáról,
 • az Adatkezelő kivel közli a rá vonatkozó személyes adatokat,
 • a róla kezelt adatokat az Adatkezelő mennyi ideig kezeli rendszerében.

Az Adatkezelő az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem tudja azonosítani.

4.3       A róla kezelt pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni.

Az Érintett adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti.

4.4       A róla kezelt adatok törlését kérni.

Az Adatkezelő haladéktalanul köteles törölni mindazon adatokat:

 • melyekre a jövőben már nincs szükség,
 • melyeket az Érintett hozzájárulásával kezelt és amelyekre vonatkozó hozzájárulást az Érintett visszavonta,
 • melyeket az Érintettről jogellenesen kezelt: jogellenes adatkezelésnek minősül mindazon adatok kezelése, melyeket az Adatkezelő nem az Mt. szerinti kötelezettségek teljesítése érdekében kezel,
 • melyekre jogszabály kötelezi.

Az adatkezelő az adattörlésről lehetőségeihez képest köteles tájékozatni mindazokat, akik korábban a törölt személyes adat kezelésével foglalkoztak.

A törlésre az Érintett kérése ellenére sem kerülhet sor, ha

 • az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul,
 • tudományos,
 • történelmi kutatás,
 • statisztika és
 • közérdekű archiválás illetve
 • jogi igények érvényesítéséhez miatt szükséges.

4.5       Az Érintett a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz.

Ennek keretében kérheti, hogy az Adatkezelő

 • adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

4.6       Jogosult a róla kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni:

 • a helyesbítés, illetve kiegészítés megtörténtéig a pontatlan adatok vonatkozásában,
 • ha nem járul hozzá adatai törléséhez, de adatkezelés jogellenes
 • ha az Adatkezelőtől függetlenül, a róla kezelt adatokra saját jövőbeni jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogai védelemhez szüksége van.

4.7       Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatok helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról értesíti mindazokat, akivel a személyes adatot közölni volt köteles.

4.8       Jogosult a róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek, például új Adatkezelő részére továbbítsa.

  Az Adatkezelő adatközlési joga

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait pedagógiai szakszolgálat, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vagy egészségügyi intézmény részére az Érintett jelen előzetes tájékoztatását követően átadhatja.

 1. Adatkezelő adattovábbítási joga

Az Adatkezelő az Érintettről kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem kívánja továbbítani.

 1. Érintett jogorvoslati joga

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő valamely fenti igénye vonatkozásában nem tesz eleget kötelezettségének, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panasszal illetve jogorvoslati igénnyel, illetve megilleti a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.

 

Hatályos: 2018. május 25. napjától visszavonásig