Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató

Tanulmányi területek: 1. Emelt szintű nyelvi képzést biztosító osztály (KÓD: 0001)

4 évfolyamos gimnáziumi oktatás, gimnáziumi kerettantervvel. Emelt szintű oktatás angol, német tantárgyakból. Első idegen nyelv a következők egyike: angol, német. Második idegen nyelv a következők egyike: német, angol. A felvételi eljárás során a vallási, felekezeti elkötelezettséget figyelembe vesszük.

 1. Általános tantervű gimnáziumi osztály (KÓD: 0002)

4 évfolyamos gimnáziumi oktatás, gimnáziumi kerettantervvel. Első idegen nyelv: német. Második idegen nyelv: angol. A felvételi eljárás során a vallási, felekezeti elkötelezettséget figyelembe vesszük.

Felvételi követelmények: A felvételről az írásbeli vizsgán elért pontszám, az általános iskolai eredmények és a szóbeli felvételi alapján döntünk. A központi írásbeli vizsgán magyar nyelvi illetve matematikai kompetenciákat mérő feladatlapokat kell megoldani, amelyeken összesen 50-50 pontot lehet elérni. Az általános iskolai érdemjegyek közül a magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv hetedik évvégi, valamint 8. félévi osztályzatát vesszük figyelembe, így itt összesen 50 pont szerezhető. A szóbeli felvételin nem tantárgyi tudást mérünk, inkább az általános szóbeli kifejezőkészséget, a fellépést és az olvasott szövegértési készséget vizsgáljuk. A szóbelin is maximum 30 pont érhető el. Elérhető összpontszám: 180 pont.

Az intézmény felvételi eljárásának rendje:

 • 2018. november 20. Nyílt nap (első órában szülői fórum)
 • november 28. Nyílt nap (első órában szülői fórum)
 • december 7. tanulók jelentkezése a központi vizsgát szervező intézménybe
 • 2019. január 19. 9:30 írásbeli felvételi vizsga
 • január 24. 13.30. pótló írásbeli felvételi
 • január 28. dolgozatok megtekintése
 • január 29-február 7. a szülők átveszik az eredményről szóló igazolást
 • február 18. a jelentkezési lapok elküldése
 • február 21-március 14. szóbeli vizsgák
 • március 18. az iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
 • március 21-22. adatlap rangsorának módosítása az általános iskolában
 • április 12. ideiglenes felvételi rangsor nyilvánosságra hozása
 • április 30. felvételről szóló értesítés megküldése

Felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módja és szabályai: A felvételről az írásbeli vizsgán elért pontszám, az általános iskolai eredmények és a szóbeli felvételi alapján döntünk, ez alapján határozzuk meg a tanulók rangsorát. A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás területén található.

Sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőkre vonatkozó speciális szabályok:

A sajátos nevelési igényű tanuló és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók számára – a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján – előzetes megbeszélés szerint biztosítjuk a jogszabályban előírt vizsgakönnyítéseket az írásbeli vizsgán.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója alapján az alábbiakban foglaljuk össze e tanulók és szüleik legfontosabb teendőit:

 1. Már jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt tájékozódniuk kell, hogy a választott iskolák (ahová februárban jelentkezési lapot kívánnak beadni) milyen speciális szabályokat határoznak meg esetükben.

 2. Be kell szerezniük a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét. Ennek alapján a tanuló az alábbi kedvezményekre lehet jogosult az írásbeli vizsgán:

 • az egyik vagy mindkét vizsgatárgy központi írásbeli vizsgája alóli felmentés;

 • az írásbeli vizsga időtartamának meghosszabbítása;

 • segédeszköz használata;

 • az értékelési rendszer valamely részlete alóli felmentés.

 1. A központi írásbeli vizsgát szervező iskola igazgatójához a jelentkezéskor kérelmet kell benyújtaniuk, amelyhez mellékelni kell a szakértői véleményt. Az igazgató döntését határozatba foglalja, és a vizsga előtt eljuttatja a tanulóhoz és szüleihez.

Kérjük tehát a szülőket, már jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt feltétlenül jelezzék számunkra a fenti problémák meglétét! A szakértői véleményt az előzetes megbeszélésre is hozzák magukkal, hogy közösen találhassuk meg a tanuló számára legkedvezőbb megoldást!

Az iskola saját tanulója milyen feltétellel léphet a középfokú iskolai évfolyamokra: A Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium nyolcadik évfolyamos tanulói nem kötelesek részt venni a felvételi eljárásban, ha a saját intézményünkben kívánják folytatni gimnáziumi tanulmányaikat és a feltételeknek megfelelnek. Ezek a feltételek:

 • ha a nyolcadik féléves tanulmányi átlageredménye eléri a 3,8-es átlagot, akkor bármelyik képzési formánkon folytathatja tanulmányait
 • ha a nyolcadik féléves tanulmányi átlageredménye eléri a 3,5-es átlagot, akkor a 0002-es kódjelzésű képzési formán folytathatja tanulmányai

 

Ha ezeknek a követelményeknek nem felel meg a diák, természetesen akkor is van lehetősége megjelölni az iskolánkat, de akkor részt kell vennie a felvételi eljárásban.

Szóbeli vizsga követelményei: A szóbeli felvételin nem tantárgyi tudást mérünk, inkább az általános szóbeli kifejezőkészséget, a rátermettséget és az olvasott szövegértési készséget vizsgáljuk. A diákokkal ismerkedő beszélgetést folytatunk, majd egy rövid szöveg elolvasása után a témával kapcsolatban hétköznapi ismereteikről, a szövegben felvetett erkölcsi problémákról beszélgetünk.